Tilskud til pasning af eget barn tilbage på budgettet
BESKRIVELSE 

Vi ønsker at forældre i København har et reelt frit valg når det kommer til pasning af deres barn. Vi tror på at forældre vil deres barn det bedste, samt i langt de fleste tilfælde ved hvad der ER barnets bedste, og derfor ønsker vi at give den enkelte familie muligheden for, at passe deres eget barn i hjemlige rammer, uden det går ud over den økonomiske sikkerhed for familien.

 

I 2014 blev 'Tilskud til pasning af eget barn' afskaffet som led i besparelserne på børne- og ungdomsområdet i kommunens budget for 2015.  Vi ønsker at få genindført ’tilskud til pasning af eget barn’, som Dagtilbudlovens § 86 giver Københavns kommune mulighed for at tilbyde forældre med småbørn.

 

Et stigende antal Københavnske forældre ønsker at passe deres egne børn hjemme. Det ønsker vi at imødekomme med dette etårigt tilskud. På den måde gør vi det attraktivt for familierne at blive i byen, vi giver børnene en mulighed for at få en tryg opvækst, samt vi mindsker presset på antallet af pladser i vuggestuer/dagplejer (på Nørrebro er der fx. pt. institutioner med +100 børn på ventelisten). Samtidig er forslaget med til at frigive penge til Københavns kommune, da tilskuddet højst kan udgøre 85% af den billigste nettoudgift i en kommunal institution.

 

 

ARGUMENTER FOR FORSLAGET

Tilskudsordningen vil give Københavnske familier en økonomisk mulighed for at vælge at give deres barn en tryg og rolig start på livet, i vante omgivelser, sammen med barnets primære omsorgspersoner (mor/far) op til et helt år efter endt barsel.

 

Som forældre i Københavns kommune kan man pt. kun få offentlige tilskud ved privat pasning, så længe man ikke er barnets forældre. Dette er ikke i overensstemmelse med, hvad flere af nutidens psykologer og psykiatere anbefaler for små børn (bl.a. børnepsykiater Gideon Zlotnik, som generelt fraråder at sende børn i pasning udenfor hjemme når de er under 2 år - og børnepsykolog John Aasted Halse, der anbefaler at man taler for en så sen start i institution som overhoved muligt - og at børn bør passes primært af deres forældre, til de er tre år. - Jens Juul.).

 

 

INTERESSENTER

‘Familiepolitisk netværk’ og ‘Moderne hjemmegående forældre’ er blevet inddraget i en elektronisk høring på Facebook. Desuden er der venligst udlånt gode argumenter fra underskriftindsamlingen om samme forslag, lavet af Facebookgruppen ‘Københavnske forældre der ønsker offentligt tilskud ved hjemmepasning’.

 

ØKONOMI

Vi ønsker at matche tilbuddet med vores nabokommune Frederiksberg Kommune med et månedligt tilskud på brutto 7.121 kr. pr. måned for børn under 3 år og 3.680 kr. pr. måned for børn på over 3 år og til skolestart.

 

Vi kan ved dette forslag samlet set spare penge på børnepasning, og disse penge kan derved bruges til at afhjælpe de slagsider der kan være ved hjemmepasning. Bl.a. ved oprettelse af ekstra legegrupper og familiegrupper, samt ekstra hjælp fra sundhedsplejersken (se forslaget om ‘forældreplejersken’).

 

Det skal dog undersøges, hvor meget kommunekassen kommer til at mangle i skatteindtægt, fra den forælder der vælger at blive hjemmepassende. Dog kan det antages at en gruppe af ressourcestærke forældre formentlig nu flytter ud af kommunen pga. det manglende tilskud og derved mister vi på den lange bane disse to skatteindkomster.

 

FAKTA

Tabel 1 viser behovet for nye pladser de kommende år. [Se tabel ved at downloade word-filen]

 

Det ses, at man formentlig i 2017 omtrent vil kunne imødekomme efterspørgselsudviklingen ved at lave børnehavepladser om til vuggestuepladser, men fra 2018 skal der skaffes nye pladser. I alt skal der skaffes mere end 1000 nye pladser i perioden. Denne udvikling i kommunen kan imødekommes igennem et tilskud til hjemmepasningsordningen, og derved færre manglende pladser.

 

 

SÅRBARHED

Mange er bange for de slagsider der kan være ved hjemmepasning, særligt blandt familier der ikke snakker dansk i hjemmet. Her skal vi ind og tilbyde ekstra hjælp til disse familier og rådgive dem om barnets bedste (se forslaget om ‘forældreplejersken’). Derudover skal vi huske at der i særlige tilfælde kan bruges Dagtilbudlovens § 91.

§ 91. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til pasning af egne børn efter § 86, hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter § 52 i lov om social service anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud.

 Download ALLE mine FORSLAG

Alternativet udvikler løbende vores politik, og derfor vil mine forslag også løbende blive korrigeret, når jeg bliver klogere. Dog vil mit hjerte til stadighed brænde for børnene og familierne i København. Det vil ikke ændre sig.